VINMASTIC®là sản phẩm được chế tạo dựa trên cơ sở bitum chất lượng cao, biến tính với các loại phụ gia đặc biệt. Sản phẩm có màu đen, thi công nóng. VINMASTIC® phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D1190, ASTM D6690 và TCVN 9974.

1629188003_v_i_n_m_a_s_t_i_c__v9.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Bám dính tốt với bê tông xi măng.

Liên kết tốt với bê tông nhựa.

Độ lún đàn hồi cao.

Dễ thi công.

Hiệu quả kinh tế cao.