Chính sách

Chính sách vận chuyển

- Thời gian giao hàng: Được 2 bên thống nhất cụ thể trong từng đơn hàng, hợp đồng cụ thể.

- Địa điểm giao hàng: Được 2 bên thống nhất cụ thể trong từng đơn hàng, hợp đồng cụ thể.

- Cước vận chuyển: Được 2 bên thống nhất cụ thể trong từng đơn hàng, hợp đồng cụ thể.

Mốc thời gian