Thông báo điều chỉnh giá bán Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng VIETSTAR (áp dụng từ ngày 07/02/2022)

Thông báo điều chỉnh giá bán Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng VIETSTAR (áp dụng từ ngày 07/02/2022)

18/01/2022 Giá bán trên thị trường 281